วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3

แผนการสอน
1. จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่งโมง

บทความที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิ การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่1

วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1. ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2. ให้ใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4. ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5. ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน